Sasbacher Kreuzweg 2004

Station I
Station II
Station III
Sation IV
Station V
Station VI
Station VII
Station VIII
Station IX
Station X
Station XI
Station XII
Sation XIII
Station XIV
Station XV